Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử
Phần thứ năm: Đình chỉ sinh hoạt Đảng
18:50:24 10/12/2014

Phần thứ năm

ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 

Câu hỏi 108: Trường hợp đảng viên vi phạm trong quản lý kinh tế, được thanh tra nhà nước kết luận là cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản xã hội chủ nghĩa và bị chính quyền cấp trên quyết định cách chức, cơ quan pháp luật đã khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can.

Chi bộ căn cứ vào kết luận của thanh tra để xem xét, xử lý kỷ luật và đề nghị khai trừ có được không, hay phải ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng để chờ kết luận của cơ quan pháp luật?

Trả lời:

- Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 40 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: "Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng nhằm ngăn chặn hành vi gây trở ngại cho việc xem xét, kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền hoặc hành vi làm cho vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn.

- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) có dấu hiện vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng".

- Trường hợp như câu hỏi đã nêu, chi bộ chủ động căn cứ vào quyết định của thanh tra Nhà nước và kết quả thẩm tra xác minh những nội dung cần thiết để xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm. Khi có bản án hoặc quyết định của tòa án, nếu thấy cần thiết thì chi bộ hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại kỷ luật đảng đối với đảng viên đó.

Theo quy định trên, việc ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên chỉ thực hiện trong trường hợp đảng viên (kể cả cấp ủy viên, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc đảng viên bị truy tố hoặc tạm giam. Do đó, không được đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên trong trường hợp bị khởi tố vụ án.

Câu hỏi 109: Đảng viên dự bị bị truy tố hoặc tạm giam thì ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng hay xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị?

Trả lời:

Điều 3, Điều lệ Đảng khóa XI quy định:

"Đảng viên có quyền:

1. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

2. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.

3, Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.

4. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.

Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng".

Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 40 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định: "Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng".

Theo các quy định trên thì đảng viên dự bị có các quyền như đảng viên chính thức, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Do đó, khi đảng viên dự bị bị truy tố hoặc tạm giam thì tổ chức đảng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng như đảng viên khác. Sau đó, tổ chức đảng có thẩm quyền căn cứ vào kết luận hoặc quyết định của cơ quan pháp luật mà xem xét, xử lý kỷ luật bằng hình thức thích hợp hoặc xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

Câu hỏi 110: Đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng có phải nộp đảng phí không?

Trả lời:

Khoản 4, Điều 2, Điều lệ Đảng khóa XI quy định: Đảng viên có nhiệm vụ "sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định".

Việc tổ chức đảng quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của Đảng là nhằm ngăn chặn hành động gây trở ngại cho hoạt động của cấp ủy và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam. Vì vậy, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng vẫn là đảng viên của Đảng (tạm thời không được sinh hoạt đảng trong thời gian bị đình chỉ) phải thực hiện các nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Do đó, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng vẫn phải đóng đảng phí theo quy định.

Câu hỏi 111: Trường hợp đảng viên (kể cả cấp ủy viên) đã bị khởi tố và được tại ngoại, nhưng vẫn được sinh hoạt đảng (bao gồm cả sinh hoạt cấp ủy) đều đặn. Như vậy có đúng không?

Trả lời:

Khoản 4, Điều 40, Điều lệ Đảng khóa XI quy định: "Việc đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng phải được cấp uỷ hoặc uỷ ban kiểm tra có thẩm quyền quyết định theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương".

Điểm 4.1, Khoản 4, Điều 40 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm ra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định:

"Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành vi cố ý gây trở ngại cho các hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định truy tố, tạm giam thì phải đình chỉ sinh hoạt đảng.

Cấp uỷ viên có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng mà có hành động cụ thể cố ý gây trở ngại cho hoạt động của cấp uỷ và công tác kiểm tra của Đảng hoặc bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ. Cấp uỷ viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng đương nhiên bị đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ".

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp đảng viên (không giữ chức vụ) có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu chỉ mới bị khởi tố, không bị tạm giam thì chưa phải đình chỉ sinh hoạt đảng đảng viên đó vẫn được sinh hoạt đảng bình thường.

Trường hợp đảng viên là cấp ủy viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị khởi tố thì phải đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên đó và đương nhiên không được sinh hoạt cấp ủy và không hoạt động với danh nghĩa là cấp ủy viên trong thời gian bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy.

Như vậy, trường hợp cấp ủy viên đã bị khởi tố và được tại ngoại, nhưng vẫn được sinh hoạt cấp ủy đều đặn là sai quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

Câu hỏi 112: Thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên và đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng được quy định như thế nào? Thủ tục thực hiện các thẩm quyền này như thế nào?

Trả lời:

Điểm 51.3, Mục 51 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng quy định thẩm quyền và thủ tục thực hiện đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng như sau:

"Tổ chức đảng nào có thẩm quyền khai trừ đảng viên, cách chức cấp uỷ viên, giải tán tổ chức đảng thì tổ chức đảng đó có thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên, đình chỉ hoạt động của tổ chức đảng.

a) Đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên do chi bộ và đảng uỷ cơ sở đề nghị,  uỷ ban kiểm tra cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định. Đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý, chi bộ và đảng uỷ cơ sở đề nghị, ban thường vụ cấp uỷ quản lý cán bộ đó quyết định.

b) Đình chỉ sinh hoạt đảng hoặc đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ của cấp uỷ viên do chi bộ hoặc cấp uỷ cùng cấp đề nghị, cấp uỷ cấp trên trực tiếp quyết định. Nếu đảng viên tham gia nhiều cấp uỷ thì cấp uỷ phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm đề nghị, cấp uỷ có thẩm quyền cách chức cấp uỷ viên, khai trừ đảng viên đó quyết định.

c) Đình chỉ hoạt động của một tổ chức đảng do cấp uỷ cấp trên trực tiếp đề nghị, cấp uỷ cấp trên cách một cấp quyết định. Đình chỉ hoạt động của một cấp uỷ hoặc ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Trung ương do Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư quyết định và báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương".

Điểm 4.2, Khoản 4, Điều 40 trong Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thẩm quyền đình chỉ sinh hoạt đảng của cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ viên cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp như sau:

"Uỷ ban kiểm tra từ cấp huyện, quận và tương đương trở lên được quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng của cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý (ở Trung ương là Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý) nhưng không phải là cấp uỷ viên cùng cấp khi bị tạm giam, truy tố; quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ viên cấp dưới trực tiếp khi bị khởi tố".

Nguồn: http://dangcongsan.vn/