Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, CHÍNH QUYỀN QUA CÁC THỜI KỲ

----------------------

 

I- LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY (Từ 1961 đến nay)

 

 

 

 

 

 

Chưa có ánh

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Huynh

11/1961 – 6/1966

8/1970 – 4/1975

 

 

 

 

Chưa có ánh

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Gia Thiện

6/1966 – 10/1970
 

 

 

 

Chưa có ánh

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đắc Kiên

10/1970 – 7/1974

 

 

 

 

 

 

Chưa có ánh

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hãn

1979 – 1981

 

 

 

 

 

 

Chưa có ánh

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đảng

1981 - 1989
 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đạt

1989 - 1991
 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thước

10/1991 – 10/1994
 

 

 

 

 

 

 

Chưa có ánh

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Quý Luận

11/1994 – 1996
 

 

Đồng chí: Nguyễn Đắc Thiết

1996 – 2000
 

 

Đồng chí: Nguyễn Trần Chính

08/2000 – 8/2005

 

Đồng chí: Đỗ Tiến Sơn

08/2005 – 07/2010

07/2010 - 05/2015

 

Đồng chí: Nguyễn Tài Dũng

05/2015 - nay

 

 

II- LÃNH ĐẠO UBND (Từ 1954 đến nay)

 

 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ảnh
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Thị Mạnh (Tân)
1954 – 1/1955
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ảnh
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Đào Văn Chàng
02/1955 - 12/1955
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ảnh
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Trần Khắc Năng
1/1956 – 6/1958
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ảnh
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Huynh
 
6/1958 – 10/1961
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ảnh
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Đắc Kiên
11/1961 - 4/1966;
7/1964 – 4/1966
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ảnh
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Diệu Vũ
4/1963 – 6/1964
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Công An
 
4/1966 – 9/1968
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Đăng Sinh
10/1968 – 4/1972
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Xuân Thưởng
 
5/1972 – 4/1974
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Trần Điền
4/1974 – 4/1975;
1975 - 1979
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh
1979 - 1981
 
 
 
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Hoàng Văn Cát
1981-1983;
1983 - 1985
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Thiện Quyền
 
1985 - 1987
 
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Đỗ Đắc Duyên
1987 - 1989
 
Đồng chí: Nguyễn Đắc Thiết
1989 - 1994
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Đỗ Hữu Hùng
 
1994 – 1997
 
Đồng chí: Đỗ Tiến Sơn
1997 – 1999;
1999 - 2004
 
 
 
Chưa có ánh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Văn Dũng
2004 - 2010
 
Đồng chí: Nguyễn Minh Giảng
10/2010 - 2011
2011 - 2016
2016 - 2021