Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

DANH SÁCH

BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY

(Nhiệm kỳ 2017 - 2020)

-------------

 

I- BÍ THƯ CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, HTX

NGUYỄN ĐẮC HỢP

Bí thư

Chi bộ Cơ quan phường

PHÙNG QUANG NHIÊN

Bí thư

Chi bộ Công an phường

 

ĐOÀN THỊ THANH HƯƠNG

Bí thư

Chi bộ Trường THCS

TRẦN THANH BÌNH

Bí thư

Chi bộ tiểu học Nguyễn Quý Đức

 

NGUYỄN THỊ NỤ

Bí thư

Chi bộ Trưởng Tiểu Học

 

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Bí thư

Chi bộ Mầm non Đại Mỗ A

NGUYỄN THỊ LUYẾN

Bí thư

Chi bộ Mầm non Đại Mỗ B

NGUYỄN THỊ HÀ

Bí thư

Chi bộ HTX

 

 

II- BÍ THƯ CHI BỘ CÁC TỔ DÂN PHỐ

NGUYỄN ĐỨC ĐINH

Bí thư

Chi bộ TDP Ngọc Đại

 

LÊ XUÂN TÌNH

Bí thư

Chi bộ TDP Liên Cơ

 

NGUYỄN VĂN QUYẾN

Bí thư

Chi bộ TDP Số 2 - Ngọc Trục

NGUYỄN THỊ NHÂM

Bí thư

Chi bộ TDP Chợ

 

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

Bí thư

Chi bộ TDP Tháp

TRẦN THỊ KIM

Bí thư

Chi bộ TDP Ngang

TẠ THANH MAI

Bí thư

Chi bộ TDP Số 2 - Đình

 

NGUYỄN VĂN DUY

Bí thư

Chi bộ TDP Giao Quang

BÙI THANH TUẤT

Bí thư

Chi bộ TDP An Thái

NGUYỄN ĐẮC KHUÔNG

Bí thư

Chi bộ TDP Số 1 - Ngọc Trục

ĐỖ QUANG TỎA

Bí thư

Chi bộ TDP Số 1 - Đình

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

DANH SÁCH

BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY

(Nhiệm kỳ 2015 - 2017)

-------------

 

I- BÍ THƯ CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NGUYỄN TÀI DŨNG

Bí thư

Chi bộ Cơ quan phường

PHÙNG QUANG NHIÊN

Bí thư

Chi bộ Công an phường

NGUYỄN VĂN SINH

Bí thư

Chi bộ Trường THCS

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Bí thư

Chi bộ Trưởng Tiểu Học

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

Bí thư

Chi bộ Mầm non Đại Mỗ A

ĐỖ THỊ THANH TÂM

Bí thư

Chi bộ Mầm non Đại Mỗ B

 

 

II- BÍ THƯ CHI BỘ CÁC TỔ DÂN PHỐ

NGUYỄN ĐỨC ĐINH

Bí thư

Chi bộ TDP Ngọc Đại

TRƯƠNG THỊ SAN

Bí thư

Chi bộ TDP Liên Cơ

NGUYỄN THỊ THƯỢC

Bí thư

Chi bộ TDP Số 2 - Ngọc Trục

NGUYỄN THỊ NHÂM

Bí thư

Chi bộ TDP Chợ

 

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

Bí thư

Chi bộ TDP Tháp

TRẦN THỊ KIM

Bí thư

Chi bộ TDP Ngang

TẠ THANH MAI

Bí thư

Chi bộ TDP Số 2 - Đình

NGUYỄN XUÂN KỲ

Bí thư

Chi bộ TDP Giao Quang

BÙI THANH TUẤT

Bí thư

Chi bộ TDP An Thái

NGUYỄN ĐẮC KHUÔNG

Bí thư

Chi bộ TDP Số 1 - Ngọc Trục

ĐỖ QUANG TỎA

Bí thư

Chi bộ TDP Số 1 - Đình

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

DANH SÁCH

BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY

(Nhiệm kỳ 2013 - 2015)

-------------

 

I- BÍ THƯ CHI BỘ KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NGUYỄN TÀI DŨNG

Bí thư

Chi bộ Cơ quan phường

PHÙNG QUANG NHIÊN

Bí thư

Chi bộ Công an phường

NGUYỄN VĂN SINH

Bí thư

Chi bộ Trường THCS

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG

Bí thư

Chi bộ Trưởng Tiểu Học

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA

Bí thư

Chi bộ Mầm non Đại Mỗ A

ĐỖ THỊ THANH TÂM

Bí thư

Chi bộ Mầm non Đại Mỗ B

 

 

II- BÍ THƯ CHI BỘ CÁC TỔ DÂN PHỐ

NGUYỄN ĐỨC ĐINH

Bí thư

Chi bộ TDP Ngọc Đại

TRƯƠNG THỊ SAN

Bí thư

Chi bộ TDP Liên Cơ

NGUYỄN THỊ THƯỢC

Bí thư

Chi bộ TDP Số 2 - Ngọc Trục

NGUYỄN THỊ NHÂM

Bí thư

Chi bộ TDP Chợ

NGUYỄN THỊ HỒNG

Bí thư

Chi bộ TDP Tháp

TRẦN THỊ KIM

Bí thư

Chi bộ TDP Ngang

TẠ THANH MAI

Bí thư

Chi bộ TDP Số 2 - Đình

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

Bí thư

Chi bộ TDP Giao Quang

NGUYỄN XUÂN HÀO

Bí thư

Chi bộ TDP An Thái

 

BẠCH ĐĂNG THĂNG

Bí thư

Chi bộ TDP Số 1 - Ngọc Trục

NGUYỄN ĐĂNG PHÚC

Bí thư

Chi bộ TDP Số 1 - Đình