Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG

 

TT

Họ và tên Mẹ

Năm sinh

Quê quán

Họ và tên liệt sĩ

Quan hệ với Mẹ

Số Quyết định, ngày, tháng năm

1

Nguyễn Thị Chút

1914

Ngọc Trục - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Đắc Quynh

Con

438/QĐ-CTN ngày 24/4/1995

2

Đào Thị Định

1903

Giao Quang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Văn Thiện

Con

1146/QĐ-CTN ngày 31/01/1997

3

Nguyễn Thị ấp

1898

Giao Quang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

2 con

 

686/QĐ-CTN Ngày 07/09/2001

4

Trần Thị Hồ

1896

Giao Quang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Đào Văn Tỳ

Đào Văn Túc

Con

Con

Năm 2008

5

Nguyễn Thị Đàm

1920

TDP Tháp - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Thiện Thao

Nguyễn Thiện Thắng

Con

Con

Đợt 2/9/2014

6

Nguyễn Thị Xuân

1925

TDP Ngang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Tài Diếp

Nguyễn Tài Diệp

Con

Con

1668/QĐ-CTN ngày 23/7/2014

Đợt 2/9/2014

7

Trịnh Thị Vĩnh

1889

TDP Ngọc Trục - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Văn Quỳnh

Nguyễn Văn Quýnh

Con

Con

1668/QĐ-CTN ngày 23/7/2014

Đợt 2/9/2014

8

Nguyễn Thị Chi

1870

TDP Giao Quang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Văn Chương

Con

1668/QĐ-CTN ngày 23/7/2014

Đợt 2/9/2014

9

Nguyễn Thị Kế

1894

TDP Giao Quang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Văn Kỷ

Nguyễn Văn Được

Con

Con

3512/QĐ-CTN ngày 27/12/2014

Đợt 19/5/2015

10

Nguyễn Thị Thục

1884

TDP Giao Quang - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội

Nguyễn Bá Phượng

Nguyễn Bá Lợi

Con

Con

3512/QĐ-CTN ngày 27/12/2014

Đợt 19/5/2015

11

Nguyễn Thị Ân

1925

TDP Liên Cơ - Đại Mỗ

Nam Từ Liêm - Hà Nội 

Vũ Dư

Vũ Thanh Điển

Chồng

Con

2137/QĐ-CTN ngày 07/10/2016

Đợt 03/02/2017