Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐẠI MỖ
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
(Theo quyết định số 386-QĐ/QU ngày 29/5/2015 của Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm về việc chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ phường Đại Mỗ
nhiệm kỳ 2015 - 2020)
--------------
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 
 

Đ/c: NGUYỄN TÀI DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường

(5/2015 – đến nay)

Chủ tịch HĐND phường

(6/2016 – đến nay)

 

Đ/c: NGUYỄN ĐẮC HỢP

Phó Bí thư Thường trực

(5/2015 – đến nay)

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

(5/2015 – đến nay)

Đ/c: NGUYỄN MINH GIẢNG

Phó Bí thư Đảng ủy

(5/2015 – đến nay)

Chủ tịch UBND phường

(6/2016 – đến nay)

 
ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đ/c: NGUYỄN VIẾT HÙNG

Ủy viên BTV Đảng ủy

(5/2015 – đến nay)

Phó Chủ tịch UBND phường

(6/2016 – đến nay)

Đ/c: PHÙNG QUANG NHIÊN

Ủy viên BTV Đảng ủy

(5/2015 – đến nay)

Trưởng công an phường

(4/2014 – đến nay)

 
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG
NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đ/c: ĐỖ TIẾN SƠN (1)

Đảng ủy viên

(5/2015 – 01/2017)

Đ/c: NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Đảng ủy viên

(5/2015 – đến nay)

Phó Chủ tịch HĐND phường

(6/2016 – đến nay)

Đ/c: ĐINH THỊ CẨM NHUNG

Đảng ủy viên

(5/2015 – đến nay)

Phó Chủ tịch UBND phường

(6/2016 – đến nay)

Đồng chí
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Đồng chí
NGUYỄN XUÂN BỀN
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
Đồng chí
NGUYỄN VĂN VIỆT
Văn phòng Đảng ủy
Đồng chí
NGUYỄN THÚY HÀ
Công chức Tài chính - Kế toán
Đồng chí
ĐỖ THỊ HÀ
Trưởng trạm Y tế
Đồng chí
NGUYỄN THỊ HỒNG
Công chức Văn phòng-Thống kê
Đồng chí
TRẦN THỊ NGUYỆT
Bí thư Ban Chấp hành Đoàn
Đồng chí
ĐỖ ĐẮC TIẾN
Công chức Tư pháp - Hộ tịch

 

 

(1) Thôi tham gia BCH Đảng bộ từ tháng 01/2017 để hưởng chế độ BHXH theo quyết định số 9071/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm.

(2) Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành theo Quyết định số 43-QĐ/QU ngày 21/10/2015 của BTV Quận Nam Từ Liêm; Ngày 14/11/2015 được HĐND phường bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011 - 2016.

 

 

 

----------------------------------

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐẠI MỖ

NHIỆM KỲ 2010 - 2015

(Theo Quyết định số 11-QĐ/QU ngày 30/3/2014 của Quận ủy Nam Từ Liêm

về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư,

Phó bí thư Đảng ủy Phường Đại Mỗ)

---------------------

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Đồng chí: ĐỖ TIẾN SƠN

Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND

Đồng chí: NGUYỄN TÀI DŨNG

Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy

Đồng chí: NGUYỄN MINH GIẢNG

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2010-2015

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

Phó Chủ tịch HĐND

Đồng chí: NGUYỄN VIẾT HÙNG

Phó Chủ tịch

Ủy ban Nhân dân phường

 

Đồng chí: PHÙNG QUANG NHIÊN

Trưởng công an phường

 

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Đồng chí: NGUYỄN ĐẮC HỢP

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

Đồng chí: NGUYỄN XUÂN BỀN

Chỉ huy trưởng BCH Quân sự

Đồng chí: NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Đồng chí: NGUYỄN VĂN NHÀN

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Đồng chí: NGUYỄN THÚY HÀ

Công chức Tài chính - Kế toán

Đồng chí: ĐỖ THỊ HÀ

Trưởng trạm Y tế

Đồng chí: NGUYỄN THỊ HỒNG

Công chức Văn phòng - Thống kê

Đồng chí: TRẦN THỊ NGUYỆT

Bí thư Ban Chấp hành Đoàn

Đồng chí: NGUYỄN THỊ VÂN

Chủ tịch Hội nông dân

Đồng chí: NGUYỄN VĂN VIỆT

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy

Đồng chí: ĐỖ ĐẮC TIẾN

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THỎA

Chủ tịch Hội phụ nữ

 

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ, CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐẠI MỖ CÁC THỜI KỲ

1. Bí thư Đảng uỷ xã Đại Mỗ (từ năm 1961 đến nay):

 

TT

Họ và tên

Thời gian

giữ chức vụ

TT

Họ và tên

Thời gian

giữ chức vụ

1

Nguyễn Huynh

11/1961 – 6/1966;

8/1970 – 4/1975

7

Nguyễn Văn Thước

10/1991 – 10/1994

2

Nguyễn Gia Thiện

6/1966 – 10/1970

8

Nguyễn Quý Luận

11/1994 – 1996

3

Nguyễn Đắc Kiên

10/1970 – 7/1974

9

Nguyễn Đắc Thiết

1996 – 2000

4

Nguyễn Văn Hãn

1979 – 1981

10

Nguyễn Trần Chính

2000 – 2005

5

Nguyễn Văn Đảng

1981 – 1989

11

Đỗ Tiến Sơn

2005 – 2010

2010 - 2015

6

Nguyễn Văn Đạt

1989 – 1991

12

Nguyễn Tài Dũng

26/5/2015

 

* Nguyễn Huynh: Huyện uỷ viên Đảng bộ huyện Từ Liêm khoá 2 nhiệm kỳ 1963 – 1964;

khoá 6 nhiệm kỳ 1968 – 1969; khoá 8, 9, 10 các nhiệm kỳ từ năm 1970 đến năm 1974.

* Từ 01/04/2014 Thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ địa danh hành chính mới là Phường Đại Mỗ

 

2. Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ (từ năm 1954 đến nay):

 

TT

Họ và tên

Thời gian

giữ chức vụ

 

TT

Họ và tên

Thời gian

giữ chức vụ

1

Nguyễn Thị Mạnh

(Tân)

1954 – 1/1955

11

Nguyễn Thị Minh

1979 - 1981

2

Đào Văn Chàng

2/1955 – 12/1955

12

Hoàng Văn Cát

1981-1983;

1983 - 1985

3

Trần Khắc Năng

1/1956 – 6/1958

13

Nguyễn Thiện Quyền

1985 - 1987

4

Nguyễn Huynh

6/1958 – 10/1961

14

Đỗ Đắc Duyên

1987 - 1989

5

Nguyễn Đắc Kiên

11/1961 - 4/1966;

7/1964 – 4/1966

15

Nguyễn Đắc Thiết

1989 - 1994

6

Nguyễn Diệu Vũ

4/1963 – 6/1964

16

Đỗ Hữu Hùng

1994 – 1997

7

Nguyễn Công An

4/1966 – 9/1968

17

Đỗ Tiến Sơn

1997 – 1999;

1999 - 2004

8

Nguyễn Đăng Sinh

10/1968 – 4/1972

18

Nguyễn Văn Dũng

N. kỳ 2004-2011

9

Nguyễn Xuân Thưởng

5/1972 – 4/1974

19

Nguyễn Minh Giảng

N kỳ 2011 - 2016

10

Nguyễn Trần Điền

4/1974 – 4/1975;

1975 - 1979

20

 

 

 

* Từ 01/04/2014 Thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ địa danh hành chính mới là Phường Đại Mỗ